tiistai 18. lokakuuta 2016

Kestävää imetysviikkoa!


Parhaillaan on käynnissä Suomen imetysviikko, jonka teemana on kestävä kehitys. Kansainvälistä imetysviikkoa on vietetty jo elokuussa, mutta suomalainen imetysviikko on perinteisesti vasta näin lokakuussa. Maailman imetysviikkoa koordinoi World Alliance for Breastfeeding Action (WABA), joka on yksilöiden ja organisaatioiden maailmanlaajuinen verkosto tavoitteenaan imetyksen tukeminen. Imetysviikolla on vuosittain vaihtuva teema ja tänä vuonna tavoitteena on lisätä tietoisuutta imetyksen ja kestävän kehityksen yhteydestä. Kestävän kehityksen periaatteena on elää niin, ettemme kuormittaisi ympäristöä ja voisimme tarjota myös tuleville sukupolville edellytykset hyvään elämään maapallolla. Imetysviikon kampanja pyrkii osoittamaan miten imetystä suojelemalla ja edistämällä voidaan samalla edistää kestävää kehitystä; tätä yhteyttä on kuvattu seuraavien neljän teeman mukaan.

Ravitsemus, ruuan turvallisuus ja köyhyyden vähentäminen
Rintamaito on optimaalista ravintoa, jolla voidaan turvata lapsen ravinnonsaanti niissäkin oloissa, joissa ruoka ei ole itsestäänselvyys. Imetyksellä voidaan estää tehokkaasti alle kaksivuotiaiden lasten aliravitsemusta. On myös arvioitu, että maailmanlaajuisesti perheet käyttävät äidinmaidonkorvikkeisiin noin 54 miljardia dollaria vuosittain; imetykseen liittyy siis myös taloudellinen elementti.
Terveys ja hyvinvointi
Imetyksen on todettu edistävän sekä lasten että naisten terveyttä niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Imetystä edistämällä voitaisiin välttää yli 820 000 alle 5-vuotiaan lapsen kuolemaa joka vuosi. Imetys edistää kognitiivista kehitystä ja yleensä tervettä lapsuutta, joka taas on polku opiskeluun, koulutukseen ja elämänmittaiseen oppimiseen. Naisten osalta rintasyövän aiheuttamat kuolemat vähenisivät, mikäli imetys toteutuisi optimaalisesti.
Ympäristö ja ilmastonmuutos
Imetys on konkreettinen teko sekä lapsen ja äidin terveyden, mutta myös maapallon suojelemiseksi. Rintamaito on luonnollista ja uusiutuvaa sekä ympäristölle vaaratonta. Rintamaitoa voidaan tuottaa ja käyttää ilman saasteita tai pakkausmateriaaleja. Rintamaidon lämmittämiseen ei myöskään tarvita sähköä. Äidinmaidonkorvikkeiden tuotanto puolestaan tuottaa kasvihuonekaasuja ja siten nopeuttaa ilmastonmuutosta.
Naisten tuottavuus ja työllisyys
Monissa maissa naiset ovat pakotettuja työskentelemään huonosti palkatuissa ja raskaissa töissä eikä heillä ole mahdollisuutta palkalliseen äitiysvapaaseen. Jokainen lisäkuukausi äitiysvapaata pienentää vastasyntyneiden kuolleisuutta jopa 13 %. Äitiysvapaakäytännöt ovat tehokkaita tapoja lisätä täysimetyksen osuutta. Lisäksi työpaikoilla mahdollistettava maidon lypsäminen tai imetys voi lisätä imetyksen kestoa.

Imetysviikon kampanja kehottaa meitä kaikkia ottamaan vastuuta sekä kestävän kehityksen että imetyksen suojelemisesta. Olemme yhdessä vastuussa lapsistamme ja heidän tulevaisuudestaan. Sanotaan, että tarvitaan koko kylä kasvattamaan lapsi, mutta meillä on vielä tekemistä mahdollisimman hyvän kylän rakentamisessa. Täydellisen, tai edes riittävän hyvän, kylän rakentamiseen tarvitaan niin lainsäätäjiä, päättäjiä kuin meitä jokaista ”kyläläistä”.  

http://worldbreastfeedingweek.org/images/wbw2016-logo-word.png

Kirjoittajan tiedot:
Hannakaisa Niela-Vilén
kätilö, TtT, Post doc -tutkija
Turun yliopisto, hoitotieteen laitos
s-posti: hmniel(at)utu.fi

sunnuntai 9. lokakuuta 2016

Hämmennyksen vallassa tupakkaviestinnän viidakossa

Nuorille kerrotaan tupakoinnin vaaroista jo alakoululuokilta lähtien niin kouluterveydenhuollon tapaamisissa kuin oppitunneilla. Välitettävä viesti on yksiselitteinen; tupakointia ei kannata aloittaa. Silti vuosittain joukko nuoria tarttuu edelleen savukkeeseen tai muihin tupakkatuotteisiin ja tupakoinnista muodostuu heille aikuisuuteen jatkuva tapa, josta on hankala voimakkaan ja moninaisen riippuvuuden vuoksi luopua. Voitaisiinko siten tupakkatuotteiden haitallisuudesta kertova viesti välittää nuorille vieläkin tehokkaammin?

Tarkkaavaisia havaintoja arkielämästä

Haastattelimme (Parisod ym. 2016) 10-13 -vuotiaita varhaisnuoria ja pyysimme heitä jakamaan kokemuksensa ja näkemyksensä siitä, mikä heistä vaikuttaa sekä tupakan haitallisuudesta kertovan viestin saavutettavuuteen ja ymmärrettävyyteen että nuorten haluun ja kykyyn käyttää tätä tietoa arkielämän käänteissä.

Nuorten kertomukset toivat esille, että koulussa annettu tieto tupakoinnin haitoista on heidän elämässään vain sivuroolissa. Sen sijaan nuorten omat, eri tilanteissa tekemät tarkkaavaiset havainnot erityisesti aikuisista ovat heille tärkeä tietoväylä. Heiltä ei jää huomaamatta niin tuttujen kuin vieraidenkaan aikuisten tupakkakäyttäytyminen ja sen seuraukset, tupakkamyönteiset viittaukset mediassa tai yhteiskunnan tasolta välitettävät terveysviestit.

”Mut miks sitä ihmeen tupakkaa ees myydään jos se on niinku niin huonoo ihmisille? Miks sitä myydään?”

Nuoret toivat esille hämmennyksensä, sillä heistä aikuisten nuorille antama viesti tupakkatuotteista on aika ajoin ristiriitainen. Kannustamme toisaalla heitä tupakoimattomuuteen ja painotamme tupakoinnin aiheuttamia haittoja, kun he samanaikaisesti tekevät päinvastaisia havaintoja esimerkiksi tupakoivista, mutta silti kovakuntoisista ja hyvävointisen näköisistä ihailemistaan aikuisista sekä näkevät tupakkaa edelleen myytävän laillisesti ruokakaupoissa. Nämä nuorten tekemät ristiriitaiset havainnot murentavat heidän silmissään tupakoinnin haitallisuudesta kerrotun viestin uskottavuutta.

Tutkimuksemme tulosten perusteella tupakoinnin vastaista viestiä tukevat yhteiskunnalliset toimet, kuten tupakoinnin rajoittaminen julkisilla paikoilla ja tupakoiden piiloon laittaminen ruokakaupoissa, on nuorten näkökulmasta ollut tarpeen. Näistä toimista huolimatta, vaikka olemme jo hyvällä matkaa kohti Savutonta Suomea, ei yhteiskuntamme ole vielä hetkeen täysin tupakaton. Siten tupakoimattomuutta tukevan viestin vahvistamiseksi tulisi kouluterveydenhuollossa ja oppitunneilla toteutettavan terveysohjauksen myös valmistaa nuoria suunnistamaan tupakkaviestinnän viidakossa ja tukea heitä ymmärtämään saamansa tiedon ja tekemiensä havaintojen ajoittaista ristiriitaisuutta.


Kirjoittajan tiedot:

Heidi Parisod
terveydenhoitaja, TtM, tohtorikoulutettava
Turun yliopisto, hoitotieteen laitos
s-posti: hemapar(at)utu.fiLähteet:

Kinnunen JM, Pere L, Lindfors P, Ollila H & Rimpelä A. 2015. Nuorten terveystapatutkimus 2015. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö 1977–2015. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2015:31. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Parisod H, Axelin A, Smed J & Salanterä S. 2016. Determinants of tobacco-related health literacy: a qualitative study with early adolescents. International Journal of Nursing Studies 62, 71-80. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2016.07.012

Savuton Suomi 2030. Saatavissa: www.savutonsuomi.fi. 

tiistai 4. lokakuuta 2016

Kuulumisia hoitotieteelliseltä tutkimusrintamalta

XIV Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi järjestettiin Turun Logomossa 28.–29.9.2016 nimellä HTTS 2016: Hoitotiede - Vahva ja Vapaa. Kaksipäiväiseen konferenssiin osallistui yli neljäsataa tutkijaa, opettajaa, johtajaa, kliinikkoa, opiskelijaa ja muuta aiheesta kiinnostunutta ympäri maata.

Konferenssin pääpuhujat käsittelivät ajankohtaisia aiheita. Professori Theo van Achterberg tuli Belgiasta Leuvenin yliopistosta puhumaan tärkeästä aiheesta, tiedon käytäntöön viemiseen liittyvästä hoitotieteellisestä tutkimuksesta, otsikolla ”Nursing Implementation Science”. Tutkimustiedon käytäntöön viemisen menetelmistä puhuivat myös dosentti Anna Axelin Turun yliopiston hoitotieteen laitokselta ja terveystieteiden tohtori Heljä Lundgrén-Laine Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä. Professori Helena Leino-Kilpi Turun yliopiston hoitotieteen laitokselta puhui hoitotieteen askelmerkeistä vuosien varrelta. Miten hoitotiede on rantautunut Suomeen, miten tieteenala nopeasti ja systemaattisesti on kehittynyt, sekä siitä, millä mallilla hoitotieteellinen tutkimus tällä hetkellä on. Professori Mauri Marttunen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Helsingin yliopistosta puolestaan käsitteli suomalaisten mielenterveyttä, mielenterveyshäiriöiden ja päihteiden käytön esiintyvyyttä, sosioekonomisten ryhmien välillä näyttäytyvistä terveyseroista, mielenterveyspalveluista ja siitä, mitä tulisi tehdä jatkossa kansan mielenterveyden edistämiseksi.

Konferenssipäivien tieteellinen anti oli runsas ja monipuolinen. Tutkimustaan esitti suullisesti yli sata tutkijaa ja postereita oli yhteensä yli 160 kappaletta. Aiheet kattoivat elämänlaadun ja toimintakyvyn, etiikan, hoidon laadun, kompetenssin, koulutustutkimuksen, käyttäjälähtöisyyden ja asiakkaan osallisuuden, näyttöön perustuvan toiminnan ja hoitosuositukset, teknologian, terveyden edistämisen, terveyspalvelujärjestelmän, tutkimusmenetelmät, sekä työhyvinvoinnin ja turvallisuuden.

Päivien aikana kuultiin lisäksi asiantuntijapaneelissa metodologisia erityiskysymyksiä sekä näkökulmia urapoluista alalla. Urapolun panelistit edustivat eri uravaihtoehtoja kliinisestä, akateemisesta, koulutuksen ja valtionhallinnon ympäristöistä. Uutena asiana järjestettiin molempina konferenssipäivinä posterikävely, johon oli ennalta valittu kuusitoista posteria esitettäväksi. Posterikävelyyn oli pyritty saamaan mahdollisimman laaja-alaisesti hoitotieteellistä tutkimusta esitettäväksi niin aihealueittain kuin maantieteellisen edustuksen näkökulmista.

Tänä vuonna proceedings-julkaisu toteutettiin sähköisesti Hoitotiede-lehden suplementtinumerona. Suplementtiin pyydettiin konferenssiin lähetettyjen tiivistelmien tieteellisten arviointien perusteella proceedings-tekstejä. Palautetut käsikirjoitukset arvioitiin double-blind review -menetelmällä. Yhteensä suplementissa julkaistiin seitsemän artikkelia, jotka edustavat eri menetelmillä toteutettuja, ja eri ympäristöihin ja ikäryhmiin kohdistuvaa hoitotieteellistä tutkimusta. Suplementti on open access –periaatteella vapaasti ladattavissa Hoitotiede-lehden sivuilta, osoitteesta: https://www.uef.fi/web/htts/sisallysluettelot.

Seuraavan kerran hoitotieteellinen konferenssi järjestetään yhteistyössä Åbo Akademin kanssa Vaasassa vuonna 2018.

Kirjoittajan tiedot:
Laura-Maria Peltonen
Sh, TtM, tohtorikoulutettava
Hoitotieteen laitos
Turun yliopisto
lmemur(at)utu.fi